Všeobecné obchodní podmínky pro veřejné a individuální kurzy

pořádané Mgr. Annou Sidelnikovou ve smyslu § 273 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník

1. Základní ustanovení
Mgr. Anna Sidelnikova, se sídlem Gorkého 84/41, 602 00 Brno, IČ: 02966051, (dále jen „pořadatel“) poskytuje služby spojené se vzděláváním v oblasti cizích jazyků. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi pořadatelem a studentem (dále jen „student“) jazykového kurzu.

2. Smluvní vztah
Smluvní vztah mezi studentem a pořadatelem vzniká na základě vyplnění závazné přihlášky na jazykový kurz prostřednictvím internetu či na základě přihlášení prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu info@pogovorim.cz a po potvrzení tohoto přihlášení pořadatelem. Přijetí závazné přihlášky přes webové stránky jazykového centra jazykové centrum rovněž potvrdí. V případě, že student z nějakého důvodu nemá možnost poslat závaznou přihlášku prostřednictvím internetu, má možnost přihlásit se v kanceláři pořadatele, čímž rovněž vzniká smluvní vztah. Odesláním přihlášky student potvrzuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a že jejich poskytnutí je dobrovolné (k ochraně osobních údajů dále v bodě 13.)

3. Předmět plnění
Předmětem plnění je výuka jazyka specifikovaná v přihlášce (dále jen “výuka”) v počtu výukových jednotek, které jsou uvedeny u každého kurzu. U individuálních kurzů počet výukových jednotek se odvíjí od počtu předplacených výukových jednotek studentem. Výuka v kurzech probíhá ve skupinách s minimálním počtem studentů 3 a maximálním počtem studentů 10; u kurzů ruštiny pak min. 2 studentů, max. 10 studentů. Předmětem plnění není dodávka učebnic pro výuku.

Výuka se koná o státních svátcích, v době jarních, velikonočních a dalších prázdnin. O případných změnách v harmonogramu studenti budou včas informováni. V případě změny místa výuky bude tato změna studentům oznámena včas před zahájením výuky.

4. Rezervace kurzu, cena, platba
Po vyplnění závazné přihlášky jedním z výše popsaných způsobů bude studentovi rezervováno místo v daném kurzu. Student je povinen uhradit 100 % ceny za předmět plnění (dále jen “kurzovné”) nejpozději do 7 kalendářních dní po objednání výuky. Prvním dnem se rozumí den odeslání přihlášky. V případě, že kurzovné nebude uhrazeno v daném termínu, rezervace zaniká a místo v kurzu může být nabídnuto jiným zájemcům. Platící studenti mají přednost.

Kurzovné je možné po obdržení údajů k platbě uhradit převodem příslušné finanční částky na bankovní účet č. 43-6862270247/0100, popř. vkladem hotovosti na stejný účet (Komerční banka) nebo hotově v kanceláři pořadatele. Informace k platbě včetně variabilního symbolu obdrží student na svůj e-mail po zpracování přihlášky. Dnem úhrady se rozumí den, kdy je daná částka připsána na účet pořadatele, nikoli den, kdy student zadal příkaz k úhradě.

Pro zahájení individuální výuky je student povinen předplatit min. 4 výukových setkání v rozsahu a za cenu domluvenou a potvrzenou pořadatelem. Postup pro uhrazení kurzovného zůstává stejný jako u veřejných kurzů.

Cena firemní výuky se stanoví individuálně na základě náročností požadavků a případného dojíždění. Úhrada výuky probíhá až na konci příslušného období podle počtu již odučených jednotek. Postup pro uhrazení kurzovného zůstává stejný jako u veřejných kurzů.

5. Nepřítomnost v kurzu
V případě, že student nemůže být z jakéhokoli důvodu přítomen na kurzu, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného. V případě plánované nepřítomnosti delší než 6 týdnů má student nárok na slevu 10 % z kurzovného. Plánovanou nepřítomností se rozumí nepřítomnost oznámená pořadatelovi před zahájením kurzu.

6. Storno podmínky veřejných kurzů
Student může odstoupit od smlouvy pouze písemnou formou (za písemnou formu je považováno i stornování prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu info@pogovorim.cz).V případě, že student od smlouvy odstoupí, účtuje pořadatel následující storno poplatky:

stornování (po uhrazení kurzovného) více než 10 kalendářních dní před plánovaným zahájením výuky: 30 %.
stornování (po uhrazení kurzovného) v termínu kratším než 10 kalendářních dní před plánovaným zahájením výuky: 50 %.
stornování (po uhrazení kurzovného) po termínu zahájení kurzu: 100 %.

7. Storno podmínky individuálních a firemních kurzů
Pokud student nebo zástupce firmy zruší naplánovanou výuku v termínu kratším než 24 hod. před zahájením naplánované výuky, a to z jakéhokoliv důvodu, anebo na výuku se nedostaví (rovněž z jakéhokoliv důvodu) účtuje pořadatel 100% storno poplatek a výuka se tak považuje za uskutečněnou.

8. Změna kurzu
Pořadatel umožní studentovi přestoupení z kurzu do takového kurzu, který svou úrovní lépe odpovídá úrovni znalostí studenta v případě, že tento přestup bude možný z kapacitních důvodů. V případě přestupu do kurzu s vyšší cenou kurzovného je student povinen uhradit cenový rozdíl, a to poměrnou část tohoto rozdílu vzhledem ke zbývajícímu počtu výukových bloků v daném pololetí. V případě přestupu do kurzu s nižší cenou kurzovného nemá student nárok na vrácení rozdílu v ceně kurzovného.

9. Změny ze strany pořadatele
Pořadatel si vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz v jeho průběhu. V takovém případě má student nárok na vrácení kurzovného za výukové bloky, které se neuskuteční. Pořadatel si vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci jako např. výpadek proudu, částečná nebo generální stávka a nepředpokladatelné události, které nejsou v jeho moci. V takovém případě nemá student nárok na vrácení kurzovného. Pořadatel si vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz v jeho průběhu. V takovém případě má student nárok na vrácení kurzovného za výukové bloky, které se neuskuteční. Pořadatel si vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci jako např. výpadek proudu, částečná nebo generální stávka a nepředpokladatelné události, které nejsou v jeho moci. V takovém případě nemá student nárok na vrácení kurzovného.

10. Doplňující výukové materiály
Student bere na vědomí, že jakékoli doplňující studijní materiály poskytnuté ze strany pořadatele jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Student se výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby zasahoval do práv duševního vlastnictví, a to především vytvářením kopií těchto materiálů.

11. Odstoupení od smlouvy
Pořadatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy (zrušení kurzu) v případě, že se nenaplní minimální kapacita daného kurzu. Pořadatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy se studentem, který by narušoval průběh kurzu či ohrožoval majetek nebo zdraví ostatních studentů v kurzu nebo zdraví či majetek pořadatele apod.

12. Změny obchodních podmínek
Případné změny těchto podmínek mohou proběhnout pouze za písemného souhlasu obou stran.

13. Ochrana osobních údajů
Student svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami vyjadřuje rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen „údaje“) pořadatelem v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb.). Pořadatel má právo využívat těchto údajů za účelem kontaktování studentů a k marketingovým účelům na dobu neurčitou, tj. do odvolání. Pořadatel se zavazuje k tomu, že údaje neposkytne třetím osobám. Student je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 19. 8. 2016